سومین روز از برگزاری نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری تبریز